+358 44 330 9716 yhteys@maipeltoniemi.fi
Valitse sivu

Sosionomi (YAMK), työnohjaaja, yhteisövalmentaja

MAI PELTONIEMI

Olen sosiaalialan ammattilainen, kouluttaja ja työnohjaaja. Joku on juhlavasti todennut minun olevan tabujen ja leimojen rohkea ravistelija, innostava ja asiantunteva kouluttaja. Tämä varmaankin siksi, että elämässäni valinnoillani olen onnistunut sijoittumaan monenlaisiin marginaalisiin ryhmiin. Kouluttajana yhdistän asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden tavalla, joka uudistaa totuttuja rooleja ja suhteita. 

Traumaan ja riippuvuuksiin liittyvää ymmärtämistä ja erityisosaamista tarvitaan lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Traumataustan tunnistaminen ja lapsuuden haitallisten kokemusten (ACE) vaikutusten ymmärtäminen ihmisen elämänkulkuun ja valintoihin on avain myötätuntoiseen kohtaamiseen sekä mahdollisuus kuntoutumiseen.

Traumainformoitua työotetta eivät tarvitse ainoastaan asiakkaamme, turvallisuuden ja avoimuuden rakentamisesta yhdessä hyötyvät, korjaantuvat ja voimaantuvat myös työyhteisöt.

koulutukseni

2010 Sosionomi (AMK)
2014 Neuropsykiatrinen valmentaja
2017 Sosionomi (YAMK)
2020 Työnohjaaja (STOry)

Kokemuksia yhteisövalmennuksesta Lahden ensi- ja turvakotiyhdistyksen Pidä Kiinni®-avopalveluyksikkö Jannikasta 2022

Main vuoden kestäneessä yhteisövalmennuksessa on ollut asiakkaat mukana kehittämisessä ja väitämme, että juuri tämä yhdessä kehittäminen on saanut asioita juurtumaan yhteisössämme. Rakenteet ovat toimivammat, riippuvuutta ymmärretään paremmin, työntekijät ovat oppineet valmentamaan asiakasta muutoksessa ja yhteisössä on turvallinen ilmapiiri. Jos pitäisi valita yksi tapa yhteisöhoidon kehittämiseen niin valitsisimme ehdottomasti Main yhteisövalmennuksen. Main tapa olla vuorovaikutuksessa on innostava, kannustava, suora ja rempseä! Lämpimästi Maita suositellen: Pidä Kiinni® Jannikan yhteisö

Kokemuksia päihdetyön täydennyskoulutuksesta perhetyön ammattilaisille Merikratos Oy:lle 2021

”Main kaksipäiväinen koulutus päihdetyön ja riippuvuuskäyttäytymisen osaamisen vahvistamiseksi oli antoisa ja tarpeitamme vastaava.

Mai koulutti muun muassa addiktion ja emotionaalisen trauman yhtymäkohdista sekä välttämiskäyttäytymisestä selviytymiskeinona. Main verkkokoulutus oli osallistava ja vuorovaikutuksellinen.

 

 

Kokeneetkin perhetyön avohuollon ja ympärivuorokautisten perhekuntoutusyksiköiden ammattilaisemme saivat uusia näkökulmia ja vuorovaikutuksen välineitä addiktioista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen.

Main tapa kouluttaa oli puoleensa vetävä, humaani ja ajatuksia herättävä. Suosittelemme lämpimästi vastaavaa koulutusta muillekin ammattilaisille.” Hanna Seppälä, Merikratos oy

PÄIHDETYÖ JA YHTEISÖ

YHTEISÖHOITO JA PÄIHDETYÖ

Olen saanut työskennellä lähes kymmenen vuotta päihteitä ongelmallisesti käyttäneiden ihmisten kanssa. Nämä intensiiviset vuodet terapeuttisen yhteisön valmentajana ja kehittäjänä ovat kasvattaneet minusta suorasanaisen, avoimen sekä ihmiseen ja toipumiseen uskovan yhteisövalmentajan. Muutos ei tule toivomalla tai ilmaiseksi, muutos täytyy tehdä ja meidän ammattilaisten tulee tietää, miten. Toipumiseen pois asiakkuuksista tarvitaan muutosta monella tasolla; käyttäytymisessä, sosiaalisissa suhteissa, ajattelussa sekä erityisesti uskomuksissa itsestä, muista ja maailmasta. Hoitamaton trauma voi ylläpitää addiktiokäyttäytymistä, ja siksi traumaa ja addiktiota voi ja tulee hoitaa samanaikaisesti.

Olen saanut kehittää huumeidenkäyttäjien terapeuttisen yhteisöhoidon mallia vastaamaan nykyisiin tarpeisiin asiakaskunnan ja palvelujärjestelmän suhteen sekä traumainformoidun työotteen näkökulmasta.  Yhteisövalmentajana olen saatellut omaan päihteettömään elämään lukuisia nuoria aikuisia, jotka ovat itsenäisiä täysvaltaisia toimijoita ja joista olen tavattoman ylpeä. Olen saanut olla muutoksen ytimessä ja oppia, miten herkkä organismi yhteisö on ja millaisilla terapeuttisilla interventioilla sitä on muuttumattoman, mutta joustavan rakenteen lisäksi hoidettava päivittäin.

Yhteisö on kasvattanut minusta tarkkanäköisen ja rehellisen peilin. Traumaymmärrys ja -osaaminen on hionut minusta myötätuntoisen ja kekseliään valmentajan. Turvallinen tila, ilmapiiri ja kohtaaminen – rajat ja rakkaus ovat niitä korvaavia ja korjaavia kokemuksia, jotka mahdollistavat toipumisen. Traumainformoidussa päihdetyössä päihteidenkäyttö nähdään oireena muista vakavammista ongelmista, kuten esimerkiksi lapsuudenaikaisista haitallisista kokemuksista.

Koulutan yhteisöhoidon menetelmästä, yhteisöllisyyden rakentamisesta, addiktioista, toipumisesta ja motivaatiosta. Työnohjaan mielelläni yhteisöllisyyttä kehittäviä tai yhteisökuntoutusta käyttäviä työryhmiä. Yhteisövalmennuksessa ovat mukana yhteiskehittämisen hengessä sekä työntekijät että asiakkaat. Työnohjaus voidaan räätälöidä myös koulutukselliseksi innostavaksi prosessiksi!

vuorovaikutusosaamista JA TRAUMATUNTEMUSTA

VUOROVAIKUTUS – ole ihmiselle hyvä kohtaaminen

Transaktioanalyysi (TA, Transactional Analysis) on myönteinen ja ihmiskeskeinen psykologian muoto; malli ihmisen, persoonallisuuden, ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi. TA:n alkuperäinen kehittäjä on amerikkalainen psykiatri Eric Berne (1910-1970). Transaktioanalyysia käytetään laajasti maailmalla psykoterapian, ohjauksen, kasvatuksen ja koulutuksen sekä organisaatiokonsultoinnin välineenä.
Lisätietoa: www.finta.net

Transaktioanalyysi on kestänyt ajassa ja on edelleen radikaali viitekehys toivon suhteen: Toivottomia tapauksia ei ole. TA:n filosofiassa ajatellaan, että ihmiset ovat ok ja syntyneet hyviksi. Meillä kaikilla on kyky ajatella ja tarve kasvaa. Elämässä tehdyt tiedostamattomat päätökset ja varhaiset uskomukset voivat ohjata elämää sellaiseen suuntaan, joka kapeuttaa mahdollisuuksiamme toteuttaa itseämme ja olla olemassa. Mahtava uutinen on, että me voimme kuitenkin tehdä uusia päätöksiä ja muutosta elämän suuntaan milloin vaan. Ehkä juuri toivon vuoksi TA on valikoitunut terapeuttisten yhteisöjen viitekehykseksi maailmanlaajuisesti, sen myötä tämä Suomessa melko tuntematon persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoria on vuosien opintojen jälkeen lähtemätön osa ajatteluani. 

Työnohjaajana ja kouluttajana transaktioanalyysi on perusmuurini. Sen avulla ja sitä soveltaen pystyn sanoittamaan ja havainnollistamaan ilmiöitä yhteisöissä, ihmisten ja organisaatioiden välillä sekä sisäisissä dialogeissa. TA:n käytännönläheisestä teoriasta haastaviinkin tilanteisiin löytyy aina jotain ”kättä pidempää” ja pääsemme tutkimaan ilmiöitä ja ratkaisemaan pulmatilanteita yhteisestä viitekehyksestä ja ymmärryksestä käsin. Opetan innolla traumainformoitua sensitiivistä vuorovaikutusta ja kohtaamista TA:n käytännönläheisiä käsitteitä soveltaen.

TRAUMAOSAAMINEN & TRAUMAINFORMOiTU TYÖOTE

Sosionomi (AMK) ja (YAMK) opinnoissani olen perehtynyt osallisuuteen, syrjäytymiseen ja päihteisiin. Opintojeni tutkimusosuudet olen käyttänyt omien marginaalisten elämänkokemusten tutkimiseen kokemustutkimuksen ja autoetnografian menetelmin. Olen yhdistänyt asiantuntijuuden ja kokemusasiantuntijuuden, päihderiippuvuuden ja emotionaalisen trauman, sosiaalityön ja psykoterapian.  

Ammattietiikkapalkittu ”Normaali narkomaani?” on tutkimus omasta huumeriippuvuudestani, hoidosta ja toipumisesta. ”Aivan kuin minua ei olisi – autoetnografia emotionaalisesta traumasta ja toipumisesta” on jatkotutkimus, joka avaa näkökulman huumeriippuvuuden taustalla vaikuttaneeseen kompleksiseen traumatisoitumiseen ja sen seurauksena syntyneeseen persoonan rakenteelliseen dissosiaatioon. Irrationaalinen elämäntarina muuttuu ymmärrettäväksi ja terapiaprosessit ja toipuminen konkretisoituvat dialogeissa terapeuttien kanssa. Autoetnografia tuottaa tietoa onnistuneen terapeuttisen ja traumaterapeuttisen prosessin kulusta, edellytyksistä ja persoonanosien integraatiosta.

Terapiavuosien, tutkimuksen ja kokemustiedon myötä oma traumateoreettinen osaamiseni on kasvanut. Traumaterapiakeskuksen kanssa pilotoitu traumanvakautusryhmä, vakavan dissosiaatiohäiriön arviointi-koulutus sekä vuosien kokemus traumatisoituneiden asiakkaiden hoitamisesta ja valmentamisesta on tehnyt minusta kompleksisen traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriön asiantuntijan.

Opintovapaalla 2017 olin mukana perustamassa Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n. Toimin puheenjohtajana 2017-2020, nyttemmin olen ”eläköitynyt”, mutta yhdistys jatkaa hyvää työtään traumatiedon lisäämisessä ja tuen tarjoamisessa trauman oireista kärsiville ihmisille valtakunnallisesti. Yhdistys perustettiin, koska tietoa ei ollut riittävästi saatavilla eikä trauman oireita tunnisteta riittävän hyvin esimerkiksi sote-alalla. Lue lisää: www.disso.fi

Traumainformoitu työote (TIC, trauma informed care) on toivottavasti tulevaisuuden tunnettu viitekehys myös Suomessa. Traumainformoidulla työotteella tarkoitetaan sitä, että kaikkien meidän ihmistyötä tekevien ihmisten olisi hyvä ymmärtää, mitä trauma tarkoittaa, mitä traumassa tapahtuu ja mitä traumatisoitumisesta on vaarana seurata yksilön tai yhteisön tulevaisuudelle. Haitallisten elämänkokemusten merkityksen ja olemassaolon vaikutusten tunnustaminen ja tunnistaminen kaikessa ihmistyössä, kohtaamisessa, järjestelmissä ja rakenteissa olisi hyödyllistä meille kaikille. Traumainformoitu ihminen tunnistaa oman käytöksensä vaikutukset toisiin ja pyrkii lisäämään turvallisuuden kokemisen mahdollisuuksia kaikessa kanssakäymisessä.

Koulutan suurella innolla ja läsnäololla kompleksisesta traumasta ja traumainformoidusta työotteesta mm. sote- ja rise-aloilla. Työnohjauksessa traumanäkökulma asiakastyön ilmiöiden ja työryhmän reaktioiden kanssa on varmasti myös kiinteä osa ajatteluani ja erottamatonta osaamistani. Traumanäkökulma voi lisätä ymmärrystä ja antaa vaihtoehtoisia toimintatapoja reagoida esimerkiksi haastavaksi tulkittavaan käyttäytymiseen mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaiden parissa.

KOULUTUSESIMERKKEJÄ

Main räätälöidyt koulutukset ja konsultointi soveltuvat sosiaali-, terveys-, ja terapia-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

 • Traumainformoitu työote lastensuojelussa / mielenterveys- ja päihdetyössä / prosessikoulutus
 • Trauma ja addiktio – hoitamaton trauma ylläpitää addiktiota
 • Dynaaminen turvallisuus ja traumasensitiivinen työote rikosseuraamusalalla
 • Miten ymmärtää päihteitä käyttävää ihmistä – kannattaako addiktia hoitaa?
 • Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus – miten motivoida toipumiseen?
 • Trauma ja persoonan rakenteellinen dissosiaatio – Emotionaalisen trauman vaikutukset psyyken rakenteeseen, elämään ja valintoihin.
 • Lapsuuden vaikeiden kokemusten (ACE) vaikutukset nykypäivään, traumainformoitu hoito ja kohtaaminen.
 • Ammattilaisen roolit, valta ja vanhemmuus – vaikuttava päihdetyö.
 • Eri psykoterapeuttisten viitekehysten mahdollisuuksia ja rajoituksia persoonan dissosioituneiden osien kohtaamiseen ja integroitumiseen.
 • Terapeuttinen yhteisöhoito – addiktin vapaa tahto, sudenkuopat ja toipumisen mahdollistaminen.
 • Päihdehoito trauman vakauttamisen vaiheena – trauman oireet ja toipuminen päihderiippuvuudesta
 • Seksuaalisuuden muutos ja eheytyminen huumeidenkäyttäjien terapeuttisessa yhteisössä. (Peltoniemi, 2017. Kunnolliseksi mieheksi ja arvokkaaksi naiseksi. Teoksessa Kiuru & Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. UniPress.)
 • Transaktioanalyysi viitekehyksenä yhteisöhoidossa ja psykoedukatiivisena välineenä päihdetyössä.
 • Autoetnografia ja kokemustutkimus tiedon valtarakenteiden muuttajina – kysymyksiä kokemusasiantuntijuudesta Suomalaisessa mielenterveys- ja päihdetyössä kahdesta roolista käsin.

MEDIATYÖ

Helsingin sanomat, Elämä 31.1.2019

Toivon jäljillä- Mai Peltoniemi auttaa työkseen toipuvia narkomaaneja saamaan kiinni tavallisesta arjesta

MEDIATYÖ

Helsingin sanomat, Elämä 31.1.2019

Toivon jäljillä-Mai Peltoniemi auttaa työkseen toipuvia narkomaaneja saamaan kiinni tavallisesta arjesta

Minusta ja koulutuksistani sanotaan…

”Hypnoottisen hyvä!”

”Mai sai luotua turvallisen ja välittävän tunnelman traumakoulutukseen. Koulutus laittoi minut miettimään omia traumojani lempeällä tavalla.”

”Tykkäsin erityisesti koulutuksesta liittyen traumainformoituun työotteeseen. Asian sisäistäminen helpottaa työskentelyä vaativien asiakasryhmien kanssa. Huomasin toimineeni aina ko. työotteella, mutta oli hyvä saada teoriaa taustalle.”

”Mai Peltoniemen luento oli todella mielenkiintoinen ja se piti otteessaan alusta loppuun saakka. Hän osasi tuoda käsiteltävän asian käytännön tason esimerkeillä helposti lähestyttäväksi ja hänen rehellinen tapansa kommunikoida oli piristävää.. asiat sanottiin juuri niin kuin ne ovat. Ehdottomasti yksi kurssin kohokohdista.”

”Mai on ammattitaitoinen kouluttaja, jolla on mielenkiintoinen ja helposti lähestyttävä tapa esiintyä ja esittää asioita mikä helpottaa asioiden sisäistämistä ja ymmärrystä. Täydet pisteet!”

”(Trauma)koulutus sai kokonaisuudessaan erinomaista palautetta [työryhmältämme]. Se koettiin oman työn kannalta hyödylliseksi ja kestoltaan sopivaksi. Koulutus sisälsi sopivasti keskustelua ja vuorovaikutusta osallistujien välillä. Koulutuksen koettiin onnistuvan hyvin verkkokoulutuksena.”

”Koulutus lisäsi ymmärrystä trauman/traumojen kokonaisvaltaisuudesta. Kehon ja hermoston reagoiminen traumaan niin voimakkaasti yllätti ja herätti paljon ajatuksia.”

Traumainformoitu työote lastensuojelussa – prosessikoulutus 2022:

”Olen oppinut koulutuksessa paljon ja se on onnistunut herättämään mielenkiintoni esimerkiksi transaktioanalyysiä kohtaan. Olet onnistunut luomaan kokonaisuuden, joka tarjoaa orastavaa ymmärrystä ja työkaluja lastensuojelutyöntekijälle / työhön. Pidän tyylistäsi kouluttajana, sillä se on lämmin, humoristinen ja informatiivinen olematta liian täyteen tungettu.” Kia

”Kiitos Mai! On ollut kehittävin koulutus, jossa olen ollut. Luot persoonallasi turvallisen sekä rennon ilmapiirin, jossa on helppo tuoda omia ajatuksiaan kuuluviin. Ohjaat hyvin keskusteluja, etkä anna liikaa osallistujien poiketa aiheesta. Olet aika ytimessä traumainformoidun työotteen kouluttamisessa ja se näkyy.”

”En olisi uskonut, että ollaan sun ensimmäinen LASU-ryhmä! Pidän tavastasi havainnollistaa esimerkeillä ja niissäkin on näkynyt paljon tuntemus lastensuojelutyöstä. Kerrot asioista selkeästi ja johdonmukaisesti.” Tea

”Päivät on olleet erittäin mielenkiintoisia ja antoisia. Sinulla on jäätävä tieto-taito ja ulosantiasi on helppo kuunnella. Sinusta paistaa oma innostuneisuus asiaa kohtaan ja se tarttuu! Olen tykännyt kovasti! Olen saanut kovasti!” Mari

”Kiitän, koska ulosantisi on ymmärrettävää, mielenkiintoa ylläpitävää ja aihetta kunnioittavaa. Huomaan paljon hyvää siinä, mistä vinkkelistä luennoit ja miten olet pitänyt jokaisen ryhmän jäsenen tasapuolisen kokemuksen huomioituna. Näet trauman juurisyyt ja tiedät paljon!” Riikka

 

 

Päihdetyön täydennyskoulutus:

”Main kaksipäiväinen koulutus päihdetyön ja riippuvuuskäyttäytymisen osaamisen vahvistamiseksi oli antoisa ja tarpeitamme vastaava.

Mai koulutti muun muassa addiktion ja emotionaalisen trauman yhtymäkohdista sekä välttämiskäyttäytymisestä selviytymiskeinona.

Main verkkokoulutus oli osallistava ja vuorovaikutuksellinen.

Kokeneetkin perhetyön avohuollon ja ympärivuorokautisten perhekuntoutusyksiköiden ammattilaisemme saivat uusia näkökulmia ja vuorovaikutuksen välineitä addiktioista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen. Main tapa kouluttaa oli puoleensa vetävä, humaani ja ajatuksia herättävä. Suosittelemme lämpimästi vastaavaa koulutusta muillekin ammattilaisille.”

Hanna Seppälä, Merikratos oy 2022

”Mai on mielenkiintoinen ja positiivisesti ajatuksia virittävä persoona, asiasisältö erittäin kiinnostavaa”

Main tapa kouluttaa tempaisi kuulijan mukaan tavalla, joka haastoi pohtimaan omia asenteita ja arvoja. Samalla tuli mietittäväksi oma käsitys riippuvuudesta, sen syistä ja toipumisesta.

Koulutus sisälsi myös huumoria, joten vakavasta aiheesta huolimatta tunnelma ei ollut raskas. Hyväksi koettu mittari kouluttajille on se, että kelloa ei tullut Main koulutuksen aikana vilkuiltua!

”Kouluttajana Mai on rento, humoristinen, selkeä ja ymmärrettävä. Energinen asiantuntija.”

 

 

LÄHETÄ MEILIÄ TAI SOITA!

yhteys@maipeltoniemi.fi 

+358 44 330 9716

Verkostoidu kanssani Linkkarissa:

Logo Main yhteisövalmennus oy

Main yhteisövalmennus oy
Y-tunnus: 3184893-6